Day: May 13, 2022

ผลกระทบของการรักษามะเร็งต่อการเคลื่อนไหวของคอของผู้ป่วยผลกระทบของการรักษามะเร็งต่อการเคลื่อนไหวของคอของผู้ป่วย

มะเร็งศีรษะและคอเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 890,000 ราย และเสียชีวิต 450,000 ราย คิดเป็น 3% ของมะเร็งทั้งหมด และมากกว่า 1.5% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา มะเร็งดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอได้ เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ...