Day: May 12, 2022

บิ๊กดาต้า (Big Data) มีกระบวนการในทำงานอย่างไรบิ๊กดาต้า (Big Data) มีกระบวนการในทำงานอย่างไร

บิ๊กดาต้า (Big Data) มีกระบวนการในทำงานอย่างไร หลายคนอาจจะสงสัยว่า Big Data ที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลเช่นนี้ จะมีวิธีการหรือกระบวนการในการทำงานอย่างไร โดย Big Data ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ ...